Et feministisk valg?
Af Sissel Nielsen, Eva Leisner og Mette Fink-Nielsen, feministisk forum

Skal ligestillingen have en stemme 20. november? Denne kommentar diskuterer køn, ligestilling og feminisme på baggrund af en lille undersøgelse blandt Folketingets ligestillingspolitiske ordførere foretaget af feministisk forum.

Er du feminist?
Dette er det første af tre spørgsmål, feministisk forum har stillet de politiske partiers ligestillingspolitiske ordførere. Blandt de ligestillingspolitiske ordførere er der ganske få feminister at spore.
Af de ni svar, vi har modtaget, erklærer blot tre sig som feminister. Det drejer sig om repræsentanter fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
Hovedparten af de andre ordførere svarer rungende nej, med det Radikale Venstre som en undtagelse med et lidt mere tøvende "nææ" og daværende løsgænger Frank Dahlgaard som en mere markant undtagelse, idet han mener, at hans biologiske mandekrop er i vejen for at være feminist. Men kan mænd ikke være feminister?
Disse svar på vores første spørgsmål er naturligvis interessante - ikke mindst for personer som os, der kalder sig feminister. Feminister der ikke mener, at mænd og kvinder nødvendigvis skal være ens, men heller ikke nødvendigvis forskellige. Men lige netop de mennesker de ønsker at være, i al deres forskellighed. Men med lige muligheder - både på arbejdsmarkedet, i familien og i samfundslivet i øvrigt.
Hvordan kan to tredjedele af de adspurgte sige nej til dette projekt og svare, at de ikke er feminister? Er feminisme ikke længere relevant, eller forstår de pågældende feminisme på en anden måde, end vi gør?

Hvad er feminisme?
Når seks af ni politikere svarer, at de ikke er feminister, hænger det umiddelbart tæt sammen med deres negative definition af feminisme. Fra et udgangspunkt som vores synes mange af de ligestillingspolitiske ordførere at hænge fast i et forældet fjendebillede af feminisme. Feminisme bliver et ikon, som mange af ordførerne distancerer sig fra. Heri ligger nogle forståelser af feminisme, som ikke er dækkende for det projekt, feministisk forum eksempelvis står for.
Ligestillingsprojektet bliver for nogle lig med ensliggørelse. Henriette Kjær (C) giver udtryk for, at feminisme for hende er "en -isme, der ønsker total ligestilling mellem mænd og kvinder". Mens hun på den ene side mener, at det er uanstændigt, at mænd og kvinder, der laver det same arbejde, ikke får same løn, ønsker hun på den anden side ikke at være feminist. Heri ligger implicit en forestilling om, at mænd og kvinder skal være ens.
Dette er ikke, hvad vi forstår ved feminisme.
For os er feminisme tværtimod en mangfoldighedens politik. Et ønske om at den måde, vi forstår og lever vores køn på, ikke sætter snærende grænser for, hvad vi kan og især bestemmer, hvad vi ikke kan. Det drejer sig om at undersøge, hvordan og hvornår kønnet er på spil. Det handler ikke kun om synlige tegn på uligestilling mellem mænd og kvinder, kvinder imellem og mænd imellem. Det vigtige er især de områder, som vi umiddelbart oplever som kønsneutrale. Et kønspolitisk blik kan være med til at vise, hvordan det
vi umiddelbart opfatter som neutralt, kan indeholde kimen til begrænsning af kvinder og mænds lige muligheder i det danske samfund.
I vores feminisme er der masser af plads til mænd - det drejer sig jo netop ikke om, som nogle af de adspurgte mener, at kvinder er bedre end mænd.
Det handler om at kaste kønnets snærende bånd væk og give mulighed for, at vi kan være kvinder og mænd på mange forskellige måder. Uanset skelen til om man har en biologisk mande- eller kvindekrop. Søren Søndergaard (Enl.) fra et parti der erklærer sig selv for et feministisk parti, tør som den eneste af de adspurgte mænd vove pelsen og erklære sig for feminist. Han påpeger, ligesom Margot Torp (S), at det er køn og ikke kun kvinder, som er i fokus i ligestillingsspørgsmål og feminisme!
Endelig synes nogle af ordførerne at afskrive feminismen som et fælles projekt. Problemstillingerne individualiseres og bliver til spørgsmål om, at "det er op til den enkelte kvinde at stå ved sin person", som Susanne Clemensen (CD) skriver. Men er der ikke en risiko ved at individualisere de kønspolitiske spørgsmål og glemme at se på, hvordan verden omkring os sætter nogle rammer for, hvordan og hvad vi kan tænke og gøre? For hvilke muligheder vi får i kraft af vores køn. Det er i hvert fald kendetegnende for stort set alle de temaer, de ligestillingspolitiske ordførere tager op, når de bliver spurgt om de vigtigste kønspolitiske spørgsmål - uanset om de erklærer sig som feminister eller ej!

Hvad er de vigtigste kønspolitiske spørgsmål i Danmark i dag?
Interessant nok skorter det således ikke på holdninger til vigtige kønspolitiske spørgsmål i Danmark i dag. Alle lige fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti over Socialdemokratiet og det Radikale Venstre til Centrum Demokraterne og det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti nævner således temaer som (u)ligeløn, marginalisering på arbejdsmarkedet, prostitution, handel med kvinder, familie- og arbejdsliv og fædres forældremyndighed som vigtige kønspolitiske spørgsmål.
Det er tankevækkende, at kun en enkelt af ordførerne, Margot Torp (S), nævner mainstreaming af køn som et vigtigt tema. Med den ny ligestillingslov fra 2000 er mainstreamingstrategien blevet lovfæstet. Det betyder, at der skal indtænkes et kønsperspektiv i såvel politikker som handlinger på alle niveauer.
Derudover nævner Anni Svanholt (SF) og Søren Søndergaard (Enl.) som de eneste udvidet barselsorlov til mænd og behovet for en central barselsfond som et vigtigt ligestillingspolitisk spørgsmål.
Alle disse temaer er vigtige spørgsmål, der bør drøftes af alle og således ikke i en snæver kvindepolitisk ramme, men netop i en mangfoldig feministisk ramme. En ramme, hvor der er plads uanset ens placering i det danske partipolitiske spektrum. Og uanset køn. Vores lille rundspørge peger desværre på, at netop de partipolitiske skel er afgørende for, om de ligestillingspolitiske ordførere på Christiansborg tør tage ordet feminisme i deres mund. Det er en skam - for det handler om at skabe et demokratisk samfund med plads til alle uanset køn. Et samfund hvor man hverken bliver valgt til eller fra på grund af ens køn. Dette er Anders Samuelsen (Rad. V) vel også enig i, når han erklærer, at han ikke er feminist, men "nok humanist". De to størrelser er ikke uforenelige, men i høj grad projekter, der vægter mennesker og bedømmer dem ud fra det, de gør, og ikke ud fra egenskaber, der tilskrives dem.

En stemme til ligestillingen?
Kvinder er stadig ikke repræsenteret i det politiske system i samme udstrækning som mænd. Under 40 pct. af Folketingets medlemmer er kvinder. På (amts)kommunalt niveau er skævdelingen endnu større. I amter og kommuner er mindre 30 pct. af de folkevalgte kvinder. Dette er et demokratisk problem.
Ikke fordi kvinder skal repræsentere specielle kvindelige værdier, men fordi der er tale om et demokratisk underskud, når halvdelen af Danmarks befolkning systematisk er underrepræsenteret. Alt andet lige går vi glip af ressourcer, når det ene køn systematisk underrepræsenteres.
Så overvej om du vil give ligestillingen en stemme ved valget d. 20. november. Dels ved at stemme på et parti, der tager emnet alvorligt, og dels ved at give din stemme til en kvinde!

feministisk forum er en debat- og arbejdsgruppe, som arbejder for at bringe feminisme, køn og ligestilling på dagsordenen. Juni 2001 spurgte vi de ligestillingspolitiske ordførere fra de politiske partier, der på daværende tidspunkt var repræsenteret i Folketinget, om deres forståelse af feminisme og deres bud på de vigtigste kønspolitiske spørgsmål i den nærmeste fremtid.
Vi har modtaget svar fra:
Anders Samuelsen, Radikale Venstre
Anni Svanholt, Socialistisk Folkeparti
Egil Møller, Dansk Folkeparti
Frank Dahlgaard, tidligere løsgænger, nu Kristeligt Folkeparti
Henriette Kjær, Konservativt Folkeparti
Margot Torp, Socialdemokratiet
Susanne Clemensen, Centrumdemokratiet
Søren Søndergaard, Enhedslisten
Tove Videbæk, Kristeligt FolkepartiForsiden - Hvem er vi? - Synspunkter - Kalender - Bøger - Film - Links
feministiskforum@feministiskforum.dk